pilapp-logo

PILAP Advisors

Dr. Amjad Waheed

Advisor

Khayam Husain

Advisor

Murtaza Ahmed Ali

Advisor

Mazhar Valjee

Advisor

Anwer Kashif Mumtaz

Advisor

Summaiya Zaidi

Advisor